Kvalita

Neustále zvyšovanie kvality a orientácia na zákazníka je hlavným cieľom politiky kvality spoločnosti.

V roku 2004 DA Servis s.r.o. získal certifikát manažérstva kvality ISO 9001/2001 na oblasť kovovýroby, výrobu náhradných dielov a častí strojov, stavebné zámočníctvo, výstavbu priemyselných objektov, oceľové konštrukcie a haly s opláštením, strechy, stavbu polykarbonátových stien a prestrešení, ktorý úspešne obhájil aj v ďaľších rokoch.V roku 2013 spoločnosť obhájila certifikát podľa normy ISO 9001:9004

Pri výrobe používame kalibrovanú meraciu techniku

– CNC merací stroj Wenzel (rozmer merania 1500 x 800 x 700)

– Univerzálne meradlo 844T Multimar

– posuvné meradlá, mikrometre, výškomery

– k našim výrobkom dodávame meracie protokoly

 

POLITIKA KVALITY

Trvalo dosahovať vysokú úroveň kvality svojich produktov.

Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.

Vysoká kvalita všetkých procesov je vecou všetkých zamestnancov.

Cieľom zavedenia systému manažérstva kvality a hodnotenie jeho účinnosti je nepretržité zlepšovanie.

Dobrá spolupráca a partnerstvo s dodávateľmi je trvalým zámerom.

Vytvárať podmienky a dbať na aplikované vzdelávanie a rozvíjanie zručností a skúseností zamestnancovuvedomenie si zodpovednosti za výsledný produkt

Politiku kvality podriaďuje organizácia strategickému rozhodnutiu „Dosiahnuť produkciu s nulovým počtom chýb, bez reklamácií a nezhôd“

Plnenie politiky kvality v konkrétnych situáciách je úloha manažmentu všetkých organizačných zložiek. Zamestnanci organizácie sa budú naďalej snažiť uplatňovať zásady tejto politiky kvality.

V Púchove,1.02.2014 Ing. Miroslav Hachlinec

konateľ spoločnosti

Certifikat kvality DA Servis